การให้บริการการแปลเอกสารต่างๆ โดยนักแปลสาบานตน (Beëdigde vertalingen)  

 เอกสารสำคัญ และจำเป็นทางราชการตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เช่น สูติบัตร มรณะบัตร                                        

ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า

ใบทะเบียนบ้าน

ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร

คำพิพากษาศาล

ฯลฯ

เอกสารนิติกรรม และธุรกรรมต่าง เช่น

– สัญญาซื้อ-ขาย

– สัญญาเช่า

– หนังสือมอบอำนาจ

– เอกสารกรรมสิทธิ์ ใบโฉนด

– พินัยกรรม

– สัญญาก่อนสมรส สัญญาอยู่ร่วมกันฯลฯ

– และเอกสารอื่นๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย