บริการ

บริการแปล

การให้บริการการแปลเอกสารต่างๆ โดยนักแปลสาบานตน (Beëdigde vertalingen)  

เอกสารสำคัญ และจำเป็นทางราชการตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เช่น สูติบัตร มรณะบัตร  ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบทะเบียนบ้าน ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร คำพิพากษาศาล ฯลฯ

เอกสารนิติกรรม และธุรกรรมต่าง เช่น

– สัญญาซื้อ-ขาย

– สัญญาเช่า

– หนังสือมอบอำนาจ

– เอกสารกรรมสิทธิ์ ใบโฉนด

– พินัยกรรม

– สัญญาก่อนสมรส สัญญาอยู่ร่วมกันฯลฯ

– และเอกสารอื่นๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย 

บริการล่าม

ให้บริการล่ามที่โนตารีส ศาล สำนักงานทนายความ สถานีตำรวจ ฯลฯ

ล่ามการกู้สินเชื่อในการซื้อบ้าน ล่ามในการขายบ้าน

ล่ามสัญญาก่อนสมรส ล่ามการจดทะเบียนแบบอาศัยอยู่ร่วมกัน

ล่ามการจดทะเบียนสมรสที่เทศบาล

ล่ามในกรณีหย่าที่ศาล

ประวัติ

ดิฉันชื่อ ปูชิตา รักวิทย์ เกิดที่จังหวัดพังงา ประเทศไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2535

ในปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้ศึกษาภาษาดัตช์จนได้เป็นนักแปลสาบานตน (Beëdigde vertaler) ภาษาไทย -ดัตช์ ที่ศาลเมืองอูแทร็คต์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ในปีพ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2555 ได้ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก จากนั้นได้ตั้งสำนักงานแปล www.thaisetaal.nl  รับงานแปล และงานล่าม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ขณะที่ทำงานอิสระนี้ก็ได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมในสาขางานอยู่เสมอ จึงขอรับประกันว่าดิฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และราคามิตรภาพ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ คนไทยในทางอ้อม

ในปี พ.ศ. 2557 ดิฉันได้ร่วมกับเพื่อนคนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ก่อตั้งสมาคมล่าม และนักแปลไทย – ดัตช์ ท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ www.vtvtn.nl  เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้ทางกฎหมายครอบครัวของเนเธอร์แลนด์ แนวข้อสอบทฤษฎีใบขับขี่ที่แปลเป็นภาษาไทย ข้อสอบสำหรับผู้มาใหม่ Naar Nederland ที่แปลเป็นภาษาไทย ฯลฯ ดิฉันยินดีรับใช้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องคนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

Phuchita photo

ติดต่อ

Copyright © 2021 Thaise Taal. | Parallaxsome theme customized  by Watcharee Kasiban and Antwise Solutions