บริการแปล

Home / บริการแปล

การให้บริการการแปลเอกสารต่างๆ โดยนักแปลสาบานตน (Beëdigde vertalingen)  

เอกสารสำคัญ และจำเป็นทางราชการตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เช่น สูติบัตร มรณะบัตร ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบทะเบียนบ้าน ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร คำพิพากษาศาล ฯลฯ     

เอกสารนิติกรรม และธุรกรรมต่าง เช่น

– สัญญาซื้อ-ขาย

– สัญญาเช่า

– หนังสือมอบอำนาจ

– เอกสารกรรมสิทธิ์ ใบโฉนด

– พินัยกรรม

– สัญญาก่อนสมรส สัญญาอยู่ร่วมกันฯลฯ

– และเอกสารอื่นๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย

Copyright © 2021 Thaise Taal. | Parallaxsome theme customized  by Watcharee Kasiban and Antwise Solutions