ประวัติ

Home / ประวัติ
phuchita picture

ดิฉันชื่อ ปูชิตา รักวิทย์ เกิดที่จังหวัดพังงา ประเทศไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2535

ในปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้ศึกษาภาษาดัตช์จนได้เป็นนักแปลสาบานตน (Beëdigde vertaler) ภาษาไทย -ดัตช์ ที่ศาลเมืองอูแทร็คต์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ในปีพ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2555 ได้ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก จากนั้นได้ตั้งสำนักงานแปล www.thaisetaal.nl รับงานแปล และงานล่าม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ขณะที่ทำงานอิสระนี้ก็ได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมในสาขางานอยู่เสมอ จึงขอรับประกันว่าดิฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และราคามิตรภาพ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ คนไทยในทางอ้อม

ในปี พ.ศ. 2557 ดิฉันได้ร่วมกับเพื่อนคนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ก่อตั้งสมาคมล่าม และนักแปลไทย – ดัตช์ ท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ www.vtvtn.nl เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้ทางกฎหมายครอบครัวของเนเธอร์แลนด์ แนวข้อสอบทฤษฎีใบขับขี่ที่แปลเป็นภาษาไทย ข้อสอบสำหรับผู้มาใหม่ Naar Nederland ที่แปลเป็นภาษาไทย ฯลฯ ดิฉันยินดีรับใช้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องคนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

Copyright © 2021 Thaise Taal. | Parallaxsome theme customized  by Watcharee Kasiban and Antwise Solutions